Conseil Communal

Lundi 14 janvier 2019 - 19:30

Conseil communal du 14 janvier 2019 | Gemeenteraad van 14 januari 2019

Ordre du jour | Agenda

Séance publique | Openbare zitting

1. Election de 11 membres du conseil de l'action sociale.

1. Verkiezing van 11 leden van de raad voor maatschappelijk welzijn.