Conseil communal

Mardi 5 novembre 2019 - 19:30

CONSEIL COMMUNAL DU 5 NOVEMBRE 2019

GEMEENTERAAD VAN 5 NOVEMBER 2019

 

ORDRE DU JOUR

AGENDA

 

SÉANCE PUBLIQUE - OPENBARE ZITTING

 

SECTEUR FINANCIER - SECTOR FINANCIËN

 1. Plan triennal 2019-2021.
  Driejaarlijks plan 2019-2021.
 2. Budget 2019: Modifications budgétaires n° 01 (service ordinaire) et n° 02 (service extraordinaire).
  Begroting 2019: Begrotingswijzigingen nr 01 (gewone dienst) en nr 02 (buitengewone dienst).

 

SECTEUR VIE CITOYENNE - SECTOR MAATSCHAPPELIJK LEVEN

 1. Solidarité entre les peuples. Don d'une camionnette dans le cadre du programme de Coopération Internationale Communale (CIC) 2017-2021.
  Solidariteit tussen de volkeren. Schenking van een bestelwagen in het kader van het programma voor Gemeentelijke Internationale Samenwerking (GIS) 2017-2021.

 

SECRÉTARIAT COMMUNAL - GEMEENTESECRETARIAAT

 1. Remplacement de deux membres du Conseil de l'action sociale.
  Vervanging van twee leden van de Raad voor maatschappelijk welzijn.
 2. Interpellation inscrite à l’ordre du jour suite à la demande écrite du 24 octobre 2019 de Madame Elsje Bouttelgier, Conseillère communale. - Excès de vitesse.
  Interpellatie ingeschreven op de agenda ingevolge het schriftelijk verzoek dd. 24 oktober 2019 van Mevrouw Elsje Bouttelgier, Gemeenteraadslid. – Snelheidsoverschrijdingen.
 3. Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 19.09.2019 - Approbation.
  Proces-verbaal van de zitting van de Gemeenteraad van 19.09.2019 - Goedkeuring